Seminář

SMUTEČNÍCH ŘEČNÍKŮ, OBŘADNÍKŮ
A PRACOVNÍKŮ V POHŘEBNICTVÍ

Seznam školení a zkoušek

Seminář - Pohřebnictví - 5.1. 2018

Seminář se koná 5.1. 2018
adresa: E CENTRUM, Guldenerova 17, Plzeň, 326 00

Akreditace: MV ČR číslo AK/PV-543/2016 (časová dotace 6)

registrace od 8.30 hodin!

Akreditace:

Akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00 do 14.00

Program:
Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona

služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích

Užívání hrobových míst

skončení nájmu
řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,

Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž.

Evidence na pohřebištích

povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
součinnost s pohřebními službami

Hrobová zařízení
Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)

jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti

Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků

půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
ukládání uren, vsypy, rozptyly
exhumace

Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením

vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení

Ostatní

spoluužívání hrobových míst
smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
poznatky z kontrol.
Diskuze, dotazy a odpovědi

Diskuse, dotazy a odpovědi.


Cena semináře:
- 1.940,- Kč/os, Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle
§57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.

Osvědčení:Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.

Číslo účtu 107-9276630207/0100, variabilní symbol 0818002

Lektor:

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. – odborný lektor VCVS ČR, o. p. s.


Pořádá:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
186 00 Praha 8, Vítkova 10/241
tel.: 371 103 831,
e-mail: plzen@vcvscr.cz, www.vcvscr.cz
Pobočka Plzeň – Guldenerova 17, 326 00 Plzeň
Akreditovaná instituce MV ČR a držitel akreditací u MPSV ČR

Toto je obchodní sdělení dle zákona 480/2004 Sb. § 7, odst. 4.

Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví - 15.12. 2017

Seminář se koná 15.12. 2017
adresa: Vítkova 10, Praha 8.

registrace od 8.30 hodin!

Akreditace:

Akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00 do 14.00
Cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s okolnostmi, za jakých je obec povinna zajistit pohřbení a zajišťovat hrobníka, se způsoby a podmínkami převozu a přechodného uložení zemřelých v obci a provozování veřejného pohřebiště. Stručně bude prezentován právní rámec vydání řádu pohřebiště, úloha státu a krajského úřadu v této oblasti, dovolené způsoby pohřbívání, ochrana lidského těla po smrti člověka a jeho již pohřbených ostatků.
Prostor bude i pro diskusi o aktuálních problémech z oboru a řešení Vašich dotazů.
Dotazy předem, na mail strednicechy@vcvscr.cz, jsou vítány.


Program školení:

Pohřebiště a vedení evidencí na tomto úseku

1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona o pohřebnictví a z nového občanského zákoníku

· služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
· vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
· provozování márnic a smutečních obřadních síní na pohřebištích
· veřejná a veřejnosprávní kontrola

2. Užívání hrobových míst

· skončení nájmu
· přechod nájmu na dědice
· řády pohřebišť, smlouvy o nájmuv · judikatura

3. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby

· jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž
· metodika MF

4. Evidence na pohřebištích

· povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
· součinnost s pohřebními službami

Hrobová zařízení a hrobky podle nového občanského zákoníku: 1. Hrobová zařízení jako věc movitá
· jejich zřizování, likvidace,
· derelikce

1. Hrobka jako věc nemovitá

· účel a realizace podzemní stavby
· derelikce

2. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků

· půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
· kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
· ukládání uren, vsypy, rozptyly
· exhumace – podmínky povolení k exhumaci po tlecí době

3. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením

· vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
· podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení a hrobky

Ostatní

· spoluužívání hrobových míst
· státní zkouška Administrátor pohřebiště
· smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
· poznatky z kontrol.

Diskuse, dotazy a odpovědi.


Cena semináře:
- 2 100,- Kč/os, Uvedená cena je včetně DPH.
(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)

Číslo účtu 107-9276630207/0100, variabilní symbol 1517068
Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.
Variabilní symbol: 1517068


Lektor:

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.


Pořádá:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
186 00 Praha 8, Vítkova 10/241
tel.: 222 316 877,
e-mail: strednicechy@vcvscr.cz, www.vcvscr.cz
mapa: https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kde-skolime?id=21

Specializované školení pro hrobníky - 30.4. 2015

Seminář se koná 30.4. 2015
VCVS ČR - Brno, 1. nadzemní podlaží (učebna 1.02)

adresa: Smetanova 13, 602 00 Brno.

registrace od 8.30 hodin!

Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00 do 14.30

OBSAH:

1. Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření:
■Vhodný pracovní oděv a obuv hrobníka
■Otevření a výkop hrobu
■Ochranné pomůcky a vhodné nástroje
■Dodržování osobní hygieny v průběhu pracovních činností
■Kritické hygienické body a místa kritická pro zranění
■Nutnost odvětrání hrobek, opocení stěn a krycí desky
■Snížená citlivost za mrazu
■Dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek
■Místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek.
■Lidské zetlelé ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občansko-právním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat.

2. Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště:
■Osoby, které můžou veřejné pohřebiště provozovat
■Základní osnova řádu pohřebiště
■Způsob stanovení tlecí doby
■Rozdělení pohřebiště podle druhů
■Zákonem předepsané hloubky hrobu
■Zákonná minimální výška dna hrobu
■Zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu
■Pažení hrobů
■Podmínky pro zahájení vlastního pohřbení
■Kdy končí pohřební obřad na pohřebišti

3. Exhumace a další ukládání lidských ostatků:
■Kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat
■Pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době
■Stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku
■Postup, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky (uložit je do společného hrobového místa, kostnice, osária)

Diskuse, dotazy a odpovědi

V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Cena kurzu:
- 1 590,- Kč/os


Lektor:

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.


Pořádá:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR
Ing. Martina Janečková, Ing. Kateřina Mozgová
Smetanova 13, 602 00 BRNO
tel.: 549 241 978,
e-mail: brno@vcvscr.cz

Obce a pohřebnictví - správa pohřebiště, aktuality a praxe - 17.4. 2015

Seminář se koná 17.4. 2015 Přednáškový sál Éčko - E centrum (budova společnosti ČEZ, a.s.)
adresa: Guldenerova 17, Plzeň.

registrace od 8.30 hodin!

Akreditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00
Cílem semináře je vysvětlit Vám aktuální zákonné povinnosti při správě pohřebiště a informovat Vás o prvých poznatcích z aplikace nového občanského zákoníku v této oblasti.
Seznámíte se také s cenovými předpisy pro rok 2015 a regulací cen.
Prostor bude i pro diskusi o aktuálních problémech z oboru a řešení Vašich dotazů.
Dotazy předem, na mail brno@vcmorava.cz, jsou vítány.

Školení je určeno správcům a provozovatelům pohřebišť - pracovníkům obcí a měst, kteří obstarávají správu pohřebiště, pracovníkům firem,
kterým obec svěřila provoz a správu pohřebiště (technické služby, pohřební služby a další subjekty) a také subjektům spravujícím církevní pohřebiště.


OBSAH:

Postupy a povinnosti správců a provozovatelů pohřebišť při naplňování zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.
Aktuální poznatky z prvého roku aplikace nového občanského zákoníku při provozování a správě pohřebišť.
Smlouvy o nájmu. Řády pohřebišť – obdoba obchodních podmínek – přechod nájmu na dědice.
Veřejná presentace osobních údajů z pohřebišť – ano či ne?
Náklady na provoz pohřebišť a specifika jejich evidence - kalkulace pro účely regulace cen v r. 2015.
Konec nájmu - nové podmínky opuštěnosti majetku po 1. lednu 2014.
Aktuální problémy z praxe správy pohřebišť, poznatky z kontrol aj.
Dotazy – odpovědi - diskuze.
V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MV ČR.


Cena kurzu:
- 1 490,- Kč/os


Lektor:

Ing. Václav Graf


Pořádá:

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00 BRNO
tel.: 543 216 247,
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.czwww.vcmorava.cz

Obce a pohřebnictví - správa pohřebiště, aktuality a praxe - 16.4. 2015

Seminář se koná 16.4. 2015 Přednáškový sál ČVTS
adresa: Novotného lávka 5, Praha.

registrace od 8.30 hodin!

Akreditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00
Cílem semináře je vysvětlit Vám aktuální zákonné povinnosti při správě pohřebiště a informovat Vás o prvých poznatcích z aplikace nového občanského zákoníku v této oblasti.
Seznámíte se také s cenovými předpisy pro rok 2015 a regulací cen.
Prostor bude i pro diskusi o aktuálních problémech z oboru a řešení Vašich dotazů.
Dotazy předem, na mail brno@vcmorava.cz, jsou vítány.

Školení je určeno správcům a provozovatelům pohřebišť - pracovníkům obcí a měst, kteří obstarávají správu pohřebiště, pracovníkům firem,
kterým obec svěřila provoz a správu pohřebiště (technické služby, pohřební služby a další subjekty) a také subjektům spravujícím církevní pohřebiště.


OBSAH:

Postupy a povinnosti správců a provozovatelů pohřebišť při naplňování zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.
Aktuální poznatky z prvého roku aplikace nového občanského zákoníku při provozování a správě pohřebišť.
Smlouvy o nájmu. Řády pohřebišť – obdoba obchodních podmínek – přechod nájmu na dědice.
Veřejná presentace osobních údajů z pohřebišť – ano či ne?
Náklady na provoz pohřebišť a specifika jejich evidence - kalkulace pro účely regulace cen v r. 2015.
Konec nájmu - nové podmínky opuštěnosti majetku po 1. lednu 2014.
Aktuální problémy z praxe správy pohřebišť, poznatky z kontrol aj.
Dotazy – odpovědi - diskuze.
V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MV ČR.


Cena kurzu:
- 1 490,- Kč/os


Lektor:

Ing. Václav Graf


Pořádá:

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00 BRNO
tel.: 543 216 247,
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.czwww.vcmorava.cz

Školení hrobníků - 7.4. a 9.4. 2015

Seminář se koná 7.4. a 9.4. 2015 v provozovně Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.
adresa: K. H. Borovského 1020, Sokolov.

registrace od 8.30 hodin!

Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program od 9:00 do 15.00
Cílem semináře je vysvětlit Vám aktuální zákonné povinnosti při správě pohřebiště a informovat Vás o prvých poznatcích z aplikace nového občanského zákoníku v této oblasti.
Seznámíte se také s cenovými předpisy pro rok 2015 a regulací cen.
Prostor bude i pro diskusi o aktuálních problémech z oboru a řešení Vašich dotazů.
Dotazy předem, na mail hana_bibova@volny.cz, jsou vítány.

Školení je určeno správcům a provozovatelům pohřebišť - pracovníkům obcí a měst, kteří obstarávají správu pohřebiště, pracovníkům firem,
kterým obec svěřila provoz a správu pohřebiště (technické služby, pohřební služby a další subjekty) a také subjektům spravujícím církevní pohřebiště.


Osnova školení:

1) Vybraná ustanovení zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů, základní pojmy
2) Veřejná pohřebiště, řád pro veřejná pohřebiště
3) užívání hrobového místa
4) Kopání hrobů, kdo, zabezpečení, technologický postup
5) Bezpečnostní předpisy ve znění zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, § 101 až 108, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se ustanovují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně - právních vztazích. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích včetně přílohy 1 a 2, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky včetně přílohy. 6) Velikosti a hloubky výkopů, použití nástrojů a strojů při práci,
použití pažení, roštů, vzpěr, 7) Tlecí procesy
8) Exhumace
9) Hrobky
10) Jiná nebezpečí, hygiena práce, ochranné osobní pomůcky, úrazy
11) Vědomostní test
12) Zodpovězení dotazů

Cena kurzu:
- 1 500,- Kč/os


Lektor:

Hana Bíbová


Pořádá:

Hana Bíbová - Pohřební ústav Excelent
K. H. Borovského 1020, 356 01 SOKOLOV
mob.: 777 263 232

Konference - PRÁVO NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

PRVÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA POHREBNÍCTVA VO VIŠEGRÁDSKOM REGIÓNE 5. – 6. NOVEMBER 2014 EXPO CENTER TRENČÍN

1. INFORMÁCIA

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

Ladislav Stríž – predseda Programového výboru, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Balogh Károly – predseda Združenia výrobcov smútočných potrieb, Maďarsko
Marek Cichewicz – viceprezident Poľského zduženia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA, Poľsko
Mgr. Tomáš Kotrlý – Legislativně právní odbor, agenda pohřebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb,
Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava,
tel. +421 903 716 024, email: sapaks@sapaks.sk

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Vladimír Ecker – podpredseda, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Pavel Cajzl – predseda, Sdružení pohřebnictví Českej republiky
Horváth József – prezident Asociácie pohrebníctva
Mgr. Zuzana Jezerská – vedúca manažérka konferenčnej sekcie, EMERGE s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šejvl – podpredseda, Cech hrobnický, Česká republika

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava,
telefón: +421 911 910 793
email: info@emerge.sk, web: www.emerge.sk,
www.conference-slovakia.com
Registrácia: registration@emerge.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Termín a miesto konania: 5.11. – 6.11.2014, Expo Center Trenčín
GPS: 48° 53' 13.58" N, 18° 03' 50.81" E

Registrácia na mieste sa začína už 4.11. v poobedňajších hodinách. Odborný program bude prebiehať celý deň 5.11., a v doobedňajších hodinách dňa 6.11.2014. Účastníci konferencie sa budú môcť následne zúčastniť výstavy Slovak Funeral (2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb, 6.11. – 8.11.2014), ktorá sa bude konať v susediacich priestoroch.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

1. okruh: Platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujme zachovania práva na ľudskú dôstojnosť.

2. okruh: Zdravotníctvo a súdne lekárstvo – možné riziká hroziace pri výkone povolania v pohrebníctve, možné ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia, predchádzanie rizík.

3.okruh: Budúcnosť pohrebníctva štátov V4, východiská vedúce ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadky pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka

ROKOVACIE JAZYKY:

anglický, český, slovenský

UBYTOVANIE A DOPRAVA:

Individuálna. Pre veľkú obsadenosť hotelov v jesennom období Vám odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

STRAVOVANIE:

V cene registračného poplatku je stravovanie počas konferencie, a to: obed a večera (5.11.), občerstvenie počas prestávok, spoločenský program (5.11.)

Certifi káty o účasti na konferencii budú vydávané po slávnostnom ukončení.

REGISTRÁCIA:

K účasti na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok: skorá registrácia – do 15. 09. 2014 = 59 Euro registrácia od 16. 09 do 22.10.2014 = 75 Euro neskorá registrácia od 23.10./registrácia na mieste = 95 Euro

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet alebo vkladom na účet Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629845026/1100
IBAN: SK691 1000000002629845026
BIC: TATRSKBX

Vyplnený registračný formulár (ako aj potvrdenie o zaplatení) zašlite na adresu: EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava alebo skenovaný na emailovú adresu: registration@emerge.sk

Registrační formulář se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Registrační formulář: registration@emerge.sk

Pohřebnictví (včetně aktuálních novinek k sociálním pohřbům a novinek, týkajících se tématu pohřebnictví v NOZ) - 27.2. 2014

Seminář se koná 27.2. 2014 Hotelu MARIA - školící prostory,
adresa: Přívozská 23, 702 00 Ostrava.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

AK I./PV - 401/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:

1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
- služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
- vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
- provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích


2. Užívání hrobových míst
- skončení nájmu
- řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,


3. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
- jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž


4. Evidence na pohřebištích
- povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
- součinnost s pohřebními službami


5. Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)
- jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti,


6. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
- půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
- kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
- ukládání uren, vsypy, rozptyly
- exhumace


7. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
- vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
- podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení


8. Ostatní
- spoluužívání hrobových míst
- smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí,
- poznatky z kontrol.


9. Diskuse


Cíle kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.


Cena kurzu:
- 1550,- Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH)
- Variabilní symbol: 1214015
- Organizuje pobočka: Olomouc - VCVS ČR
- V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Mgr. Tomáš Kotrlý se narodil roku 1972 v Brně. Studoval teologii a během doktorandského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze se specializoval na církevní právo. V roce 2006 dokončil tvorbu přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, který pod stejným názvem vydalo nakladatelství Vyšehrad. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil o rok později pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a poradce pro pozůstalé. Jako první kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v ČR vydal v nakladatelství Linde knihu o pohřebnictví.

Aplikace nového občanského zákoníku na činnost v oboru pohřebnictví - 28.2.2014

Vážení členové,
nový Občanský zákoník přinesl v našem oboru podnikání mnoho nového a i vy, jednotlivci či firmy na ně musíte reagovat. Sekretariát pro vás připravil ucelený jednodenní seminář:

"Aplikace nového občanského zákoníku na činnost v oboru pohřebnictví."

který by se měl věnovat tomu nejdůležitějšímu, co změny v NOZ přináší pro obor pohřebnictví.

Seminář se bude konat 28. února 2014 v Brně, počet míst je omezen!
Seminář je pouze pro členy SP.

Níže najdete pozvánku a přihlášku, přihlášku je nutno vyplnit za každého účastníka semináře zvlášť! Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem nebo poštou na sekretariát.

V případě, že pojede na seminář více, než jeden zástupce firmy (člena), cena za každého dalšího účastníka z téže firmy je 1.300,- Kč. Tuto informaci prosím uveďte v zaslané přihlášce.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte sekretariát 605 270 642.

Přeji všem hezký den.

Hanka Svěchotová
sekretariát
Sdružení pohřebnictví v ČR

Pozvánka a přihláška (PDF)
Pozvánka a přihláška (DOC)
Pozvánka a přihláška (DOCX)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 4.3. 2014

Seminář se koná 4.3. 2014 Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy
adresa: ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program 9:00 - 14:00:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1700,- Kč
- Variabilní symbol: 214030403


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Specializované školení pro hrobníky - 7.3. 2014

Seminář se koná 7.3. 2014 VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
adresa: Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8

registrace od 8.30 hodin!

Program:

1. Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
- Vhodný pracovní oděv a obuv hrobníka.
- Otevření a výkop hrobu
- Ochranné pomůcky a vhodné nástroje
- Dodržování osobní hygieny v průběhu pracovních činností
- Kritické hygienické body a místa kritická pro zranění
- Nutnost odvětrání hrobek, opocení stěn a krycí desky
- Snížená citlivost za mrazu
- Dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek
- Místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek.
- Lidské zetlelé ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občansko-právním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat.


2. Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
- Osoby, které můžou veřejné pohřebiště provozovat
- Základní osnova řádu pohřebiště
- Způsob stanovení tlecí doby
- Rozdělení pohřebiště podle druhů
- Zákonem předepsané hloubky hrobu
- Zákonná minimální výška dna hrobu
- Zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu
- Pažení hrobů
- Podmínky pro zahájení vlastního pohřbení
- Kdy končí pohřební obřad na pohřebišti


3. Exhumace a další ukládání lidských ostatků
- Kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat.
- Pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době
- Stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku
- Postup, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky (uložit je do společného hrobového místa, kostnice, osária)


4. Diskuse


Cena kurzu:
- 1780,- Kč (včetně 21% DPH)
- Variabilní symbol: 1514201
- Organizuje pobočka: Střední Čechy - VCVS ČR
- V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Specializované školení pro hrobníky - 11.3. 2014

Seminář se koná 11.3. 2014 E CENTRUM - místnost E130
adresa: Guldenerova 17, 326 00 Plzeň

registrace od 8.30 hodin!

Program:

1. Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
- Vhodný pracovní oděv a obuv hrobníka.
- Otevření a výkop hrobu
- Ochranné pomůcky a vhodné nástroje
- Dodržování osobní hygieny v průběhu pracovních činností
- Kritické hygienické body a místa kritická pro zranění
- Nutnost odvětrání hrobek, opocení stěn a krycí desky
- Snížená citlivost za mrazu
- Dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek
- Místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek.
- Lidské zetlelé ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občansko-právním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat.


2. Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
- Osoby, které můžou veřejné pohřebiště provozovat
- Základní osnova řádu pohřebiště
- Způsob stanovení tlecí doby
- Rozdělení pohřebiště podle druhů
- Zákonem předepsané hloubky hrobu
- Zákonná minimální výška dna hrobu
- Zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu
- Pažení hrobů
- Podmínky pro zahájení vlastního pohřbení
- Kdy končí pohřební obřad na pohřebišti


3. Exhumace a další ukládání lidských ostatků
- Kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat.
- Pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době
- Stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku
- Postup, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky (uložit je do společného hrobového místa, kostnice, osária)


4. Diskuse


Cena kurzu:
- 1900,- Kč (včetně 21% DPH)
- Variabilní symbol: 0814015
- Organizuje pobočka: Plzeň - VCVS ČR
- V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 18.3. 2014

Seminář se koná 18.3. 2014 Přednáškový sál hotelu Slavia
adresa: ul. Solniční 15/17, Brno.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1700,- Kč
- Variabilní symbol: 214031811


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků - 20.3. 2014

Seminář se koná 20.3. 2014 T. J. Sokol Rokycany
adresa: Jiráskova 208/II, 337 01 Rokycany.

registrace od 8.30 hodin!

Program:
1. Právní rámec pohřebnictví
2. Sociální pohřeb ve světle nového Občanského zákoníku
3. Postupy pro zdravotnická zařízení a domy pro seniory
4. Subjekty dozoru v oblasti pohřebnictví
5. Péče o pozůstalé
6. Pohřeb jako smuteční akt
7. Diskuse.


Cena kurzu:
1 990 Kč za osobu (včetně DPH). Cena při platbě do 24. 1. 2014, pro odběratele časopisů z produkce
nakladatelství Linde Praha a. s. (DHK, PSK, Právo a rodina) a cena při účasti dvou a více osob z jedné organizace
je stanovena na 1 790 Kč za osobu. Slevy se nesčítají!


Na semináři si účastníci mohou zakoupit publikaci „Pohřebnictví“ s 25% slevou (tedy za cenu 336 Kč).

Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Pohřebnictví - 25.3. 2014

Seminář se koná 25.3. 2014 Salesiánský klub mládeže Zlín - školící prostory
adresa: Okružní 5430, 560 05 Zlín

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

AK I./PV - 401/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:

1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
- služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
- vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
- provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích


2. Užívání hrobových míst
- skončení nájmu
- řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,


3. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
- jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž


4. Evidence na pohřebištích
- povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
- součinnost s pohřebními službami


5. Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)
- jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti,


6. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
- půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
- kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
- ukládání uren, vsypy, rozptyly
- exhumace


7. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
- vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
- podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení


8. Ostatní
- spoluužívání hrobových míst
- smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí,
- poznatky z kontrol.


9. Diskuse


Cíle kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.


Cena kurzu:
- 1600,- Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH)
- Variabilní symbol: 1214020
- Organizuje pobočka: Olomouc - VCVS ČR
- V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Mgr. Tomáš Kotrlý se narodil roku 1972 v Brně. Studoval teologii a během doktorandského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze se specializoval na církevní právo. V roce 2006 dokončil tvorbu přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, který pod stejným názvem vydalo nakladatelství Vyšehrad. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil o rok později pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a poradce pro pozůstalé. Jako první kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v ČR vydal v nakladatelství Linde knihu o pohřebnictví.

Pohřebnictví - 28.3. 2014

Seminář se koná 28.3. 2014 VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
adresa: Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

AK I./PV - 401/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:

1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
- služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
- vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
- provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích


2. Užívání hrobových míst
- skončení nájmu
- řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,


3. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
- jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž


4. Evidence na pohřebištích
- povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
- součinnost s pohřebními službami


5. Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)
- jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti,


6. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
- půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
- kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
- ukládání uren, vsypy, rozptyly
- exhumace


7. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
- vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
- podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení


8. Ostatní
- spoluužívání hrobových míst
- smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí,
- poznatky z kontrol.


9. Diskuse


Cíle kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.


Cena kurzu:
- 1780,- Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH)
- Variabilní symbol: 1514202
- Organizuje pobočka: Střední Čechy - VCVS ČR
- V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Mgr. Tomáš Kotrlý se narodil roku 1972 v Brně. Studoval teologii a během doktorandského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze se specializoval na církevní právo. V roce 2006 dokončil tvorbu přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, který pod stejným názvem vydalo nakladatelství Vyšehrad. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil o rok později pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a poradce pro pozůstalé. Jako první kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v ČR vydal v nakladatelství Linde knihu o pohřebnictví.

Pohřebnictví - specializované školení pro správce hřbitovů - 28.3. 2014

Seminář se koná 28.3. 2014 v prostorách Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s., pobočka Střední Čechy, Vítkova 10, Praha 8 180 00.


Pozvánka na seminář (PDF)
Přihláška na seminář

Pohřebnictví a nový občanský zákoník - 3.4. 2014

Seminář se koná 3.4. 2014, ŠKOLICÍ STŘEDISKO KERNER
adresa: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov.

registrace od 8.30 hodin!

Popis kurzu:
platná právní úprava na úseku pohřebnictví a aktuální novinky v legislativě, především nový občanský zákoník
1. 1. 2014, problematika provozování veřejných pohřebišť a krematorií pravidla jednání s pozůstalými, výměna
zkušeností a diskuze


https://www.skoleni-kerner.cz/kurz/pohrebnictvi-a-novy-obcansky-zakonik


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1550,- Kč


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků - 8.4. 2014

Seminář se koná 8.4. 2014 Hotel Pošta
adresa: Tyršova 162, 256 01 Benešov.

registrace od 8.30 hodin!

Program:
1. Právní rámec pohřebnictví
2. Sociální pohřeb ve světle nového Občanského zákoníku
3. Postupy pro zdravotnická zařízení a domy pro seniory
4. Subjekty dozoru v oblasti pohřebnictví
5. Péče o pozůstalé
6. Pohřeb jako smuteční akt
7. Diskuse.


Cena kurzu:
1 990 Kč za osobu (včetně DPH). Cena při platbě do 24. 1. 2014, pro odběratele časopisů z produkce
nakladatelství Linde Praha a. s. (DHK, PSK, Právo a rodina) a cena při účasti dvou a více osob z jedné organizace
je stanovena na 1 790 Kč za osobu. Slevy se nesčítají!


Na semináři si účastníci mohou zakoupit publikaci „Pohřebnictví“ s 25% slevou (tedy za cenu 336 Kč).

Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 11.4. 2014

Seminář se koná 11.4. 2014 Anag
adresa: Kollárovo nám., Olomouc.

registrace od 8.30 hodin!

Program:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1590,- Kč
- Variabilní symbol: 14255


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 17.4. 2014

Seminář se koná 17.4. 2014 Přednáškový sál hotelu Clarion (bývalý hotel Gomel)
adresa: ul. Pražská třída 14, České Budějovice.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1700,- Kč
- Variabilní symbol: 214041716


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 15.5. 2014

Seminář se koná 15.5. 2014 Přednáškový sál ČSVTS
adresa: ul. Novotného lávka 5, Praha.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 2000,- Kč
- Variabilní symbol: 214051502


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku, hřbitovy a nový postup při úmrtí - 5.6. 2014

Seminář se koná 5.6. 2014 Přednáškový sál E-centrum
adresa: ul. Guldenerova 17, Plzeň.

registrace od 8.30 hodin!

Areditace:

MVČR
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu

Program:
- Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
- Praktické postupy v agendě pohřebnictví
- Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
- Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
- Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – co, proč, jak a časté chyby.
- Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
- Problematika přechodu nájmu na dědice a aplikace v praxi.
- Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
- Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
- Škody na pohřebištích.
- Otázky spojené s vymezením nákladů při provozu pohřebišť - ve vazbě na povinnou regulaci cen - po novele k 1. lednu 2012.


Diskuse


Cíle kurzu:
Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.


Cena kurzu:
- 1700,- Kč
- Variabilní symbol: 214060505


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

POHŘEBNICTVÍ, PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PIETY A DŮSTOJNOSTI LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A OSTATKŮ - 28.1. 2014

Seminář se koná 28.1. 2014 na Hotelu Lafonte v Karlových Varech,
adresa: Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary.

registrace od 8.30 hodin!

Zdroj:
"LINDE PRAHA, a. s."


Místo konání:

Hotel Lafonte, Karlovy Vary
Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary
28. ledna 2014

Program:

1. Právní rámec pohřebnictví
- úloha obce
- dovolené způsoby pohřbívání
- ochrana lidského těla o smrti člověka
- pohřby na náklady obce, příklady z praxe
- judikatura
- technické normy a kvalifikační standardy


2. Sociální pohřby
- vymáhání pohledávky za pohřeb
- výklad § 5 zákona o pohřebnictví
- refundace nákladů za pohřeb od státu
- darování těl na vědu a výzkum ve zdravotnictví


3. Postupy pro zdravotnická zařízení a domy pro seniory
- jak zkontrolovat povinnosti lékaře, který prohlíží tělo zemřelého
- jak odmítnout pitvu
- jaké jsou přiměřené náklady pohřbu
- kdo rozhoduje o způsobu pohřbu
- jak upravit zemřelého
- jak jednat s pozůstalými, jak zahájit a ukončit poradenství pro pozůstalé
- kdo má nárok na vydání urny
- jak vést emfatický rozhovor s pozůstalými
- jak si zvýšit kvalifikaci v péči o pozůstalé


4. Subjekty dozoru v oblasti pohřebnictví
- Ministerstvo vnitra
- Krajské hygienické stanice
- Ministerstvo pro místní rozvoj


5. Péče o pozůstalé
- poradenství a jeho základní principy, úloha státu, církví a občanských sdružení
- rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých
- kompetence poradce pro pozůstalé, jeho hodnoty a etický kodex
- administrátor pohřebiště, hrobník, stavitel podzemních hrobek


6. Pohřeb jako smuteční akt
- praktické kroky post mortem
- výběr pohřební služby
- financování pohřbu, pohřbení bez obřadu


7. Diskuse


Seminář je určen pro:
pohřební služby * vedoucí pracovníky veřejné správy, mající v kompetenci správu veřejného pohřebiště včetně,sociálních pohřbů * sociální pracovníky * sociálně zdravotní pracovníky*


Cíl semináře: - Nový občanský zákoník – od 1. 1. 2014
- Nový zákon o zdravotních službách – od 1. 5. 2012
- Nová vyhláška o listu o prohlídce zemřelého – od 1. 1. 2013
- Změna zákona o matrikách – od 1. 1. 2014


Možnost zakoupení publikace „POHŘEBNICTVÍ“ se slevou 25% z ceny 448 Kč, tj. za cenu 336 Kč !


Lektor:

Mgr. Tomáš KOTRLÝ ,Th.D. (autor knihy „Pohřebnictví“)

Mgr. Tomáš Kotrlý se narodil roku 1972 v Brně. Studoval teologii a během doktorandského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze se specializoval na církevní právo. V roce 2006 dokončil tvorbu přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, který pod stejným názvem vydalo nakladatelství Vyšehrad. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil o rok později pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a poradce pro pozůstalé. Jako první kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v ČR vydal v nakladatelství Linde knihu o pohřebnictví.


Cena:

1 990 Kč / osobu(cena je uvedena včetně DPH)
(v ceně: kurzovné, občerstvení, písemné
nebo podkladové materiály, psací pomůcky)
(případné slevy viz příloha Platební a smluvní podmínky)


Platební a smluvní podmínky:


1. Přihlášku na seminář zašlete NEJPOZDĚJI DO 17. 1. 2014 !

Přihláška musí obsahovat:
Obchodní název objednavatele (společnost, organizace) (viz příloha 2)
Adresa (ulice,obec, PSČ)
IČ a DIČ
mobil
e-mail

Objednavatel přihlašuje tyto pracovníky: jméno a příjmení, titul
datum a místo narození


Přihlášky, prosím, zasílejte pouze elektronicky na: seminare@linde.cz

2. Při neúčasti přihlášeného (nebo náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. V případě písemného zrušení přihlášky do 5 pracovních dnů před datem akce, vracíme poplatek v plné výši.

3. Na základě obdržení písemné přihlášky, zašleme objednavateli potvrzení o registraci současně s výzvou k uhrazení semináře s přidělenými fakturačními údaji . Daňový doklad obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet.

4. Registrace účastníků proběhne 30 minut před stanoveným začátkem semináře.

5. V případě jakékoliv změny (změna místa, hodiny a data konání, změna lektora), budou účastníci vždy a včas informováni (e-mailem, telefonicky).

6. Celková cena semináře je stanovena na částku 1 990 Kč/ osobu (cena včetně DPH) V ceně je zahrnuto kurzovné, občerstvení, písemné nebo podkladové materiály, psací pomůcky.

7. Sleva - při platbě do 31. 12. 2013 je stanovena cena 1 790 Kč/osobu
- pro odběratele časopisů Linde (DHK, PSK, PaR) je stanovena cena 1 790 Kč/osobu
- při účasti 2 - více osob z jedné organizace je stanovena cena 1 790 Kč/osobu

8. Slevy se nesčítají !

9. Každý z účastníků obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

10. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

11. V případě zaslání objednávky, dáváte tím souhlas se zněním platebních a smluvních podmínek.

12. Tato nabídka je obchodním sdělením dle zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Bližší informace, týkající se organizace semináře, Vám rádi zodpovíme na telefonech 222-781-710, 222-210-836 … Renata Hrádková, nebo prostřednictvím e-mailu: seminare@linde.cz

Seminář smutečních řečníků, obřadníků a pracovníků v pohřebnictví - 4.-5.10. 2013

Seminář se koná 4.-5.10. 2013 na Hotelu Medlov u Nového Města na Moravě,
kde je pro účastníky zajištěn dvoudenní program.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je omezen, budou přihlášky přijímány dle došlého pořadí, včetně zaplacení semináře.

Zdroj:
"Sdružení pohřebnictví v ČR"


Místo konání:

Hotel Medlov
Fryšava pod Žákovou horou 143
4. - 5. října 2013

Program:

- 3.10. možnost příjezdu, ubytování (za příplatek)
- 4.10. do 9 hod. příjezd, prezentace, ubytování
9 – 21 hod. - přednášky, diskuse
- 5.10. 8 – 15 hod. - přednášky, praktická cvičení, ukončení
kurzu, předání certifikátů, odjezd.

Cena kurzu:

4.950,- Kč za osobu pro členy SP v ČR
5.550,- Kč za osobu pro nečleny SP v ČR

- v ceně je zahrnuto 1x ubytování, strava 4. a 5. 10. 2013,
studijní materiály, přednášky
- Možno objednat i nocleh z 3. na 4. 10. 2013 (s večeří a se snídaní),
cena 800,- Kč,
- (Vzhledem k omezené kapacitě hotelu budou jednotliví účastníci do pokojů ubytováváni po dvou, dle došlých přihlášek,
sociální zařízení je součástí každého pokoje)


Přihláška

Pro přihlášení na seminář, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se uloží do Vašeho počítače
Přihlášky: info@pohrebnictvi.cz

Cíl:

Naučit účastníky profesionálně prezentovat. Zlepšit osobnostní kvality, obranu proti stresům, naučit se dobře pracovat s neverbální komunikací. Příprava smuteční řeči, profesionální projev. Zvýšit odborné znalosti.

Obsah:

Negativní a pozitivní sebepojímání, osobnost a image řečníka, obřadníka a sjednavatele pohřbení.
Využívání základních aspektů emocionální inteligence.

Význam neverbální komunikace, mimika a její nezastupitelná role.

Komunikační rovina spojnice očí – brada.

Vytváření skvělého prvního dojmu, vliv oblečení a doplňků, sebevědomí a šarm řečníka, obřadníka a sjednavatele.

Základní pravidla dobré smuteční řeči.

Rétorika, verbální příprava, práce s hlasem, psaní a zkoušení smuteční řeči.

"Ladění" obsahu smuteční řeči, natáčení připravených prezentací, videoanalýza, diskuze.

Funkce řečníka a obřadníka u pohřbu, řečník a církevní obřady, legislativa.

Burza individuálních projevů.


Lektoři:

PaedDr. Miroslav Mrkvica
Metodik vzdělávání, lektor
Absolvent: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze
Profesní praxe ve vzdělávacích programech – 16 let
do r. 2002 šéfredaktor Deníku Svoboda, publicista, lektor vzdělávání, 9/2002 – dosud MEK-IN, s. r. o.,

PhDr. Ing. Milan Hrdina
poradenský psycholog a odborný asistent katedry pedagogiky a psychologie TU Liberec (atestace z dopravní
psychologie), který působí jako lektor pro řadu firem v rámci ČR, praktické zkušenosti s vedením lidí – více jak 20 let
praxe ve vrcholovém managementu. Specializace na lidskou komunikaci, poruchy komunikace, problémového
klienta, asertivitu, stres a psychohygienu a otázky psychoterapie.

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Naděžda Špatenková je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice. Od roku 2009 vedla pracovní skupinu pro tvorbu standardů v poradenství pro pozůstalé při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, která začala ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytvářet hodnotící standard profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé (https://www.mmr.cz/Pohrebnictvi/Koncepce-Strategie), který je od roku 2012 platný. Je první autorizovanou osobou v poradenství pro pozůstalé v ČR, tedy osobou oprávněnou udělovat profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé.

Doplňující informace:

Vážení kolegové,

kliknutím zde najdete doplňující dotazník pro přihlášku na Seminář řečníků, obřadníků a sjednavatelek, který se uskuteční 4.-5. října na Medlově. Jde o informace, které jsou potřebné k certifikátu firmy MEK-IN, která je oficiální vzdělávací agentura.

Prosím o vyplnění za každou přihlášenou osobu !ZVLÁŠŤ! a zaslat e-mailem zpět na sekretariát. (Informaci o platbě nevypisujte, ta již byla na přihlášce :-) )

Další informace Vám budou zaslány postupně e-mailem.

Pokud má z někdo účastníků zvláštní požadavek na stravu (cukrovka, bezlepková dieta apod.), prosím o uvedení této informace do této podrobné přihlášky.

V případě, že účastník přijede vlakem či autobusem do Nového Města na Moravě, jsme schopni zajistit přepravu na hotel. Uveďte tuto informaci opět podrobné přihlášky a uvést na sebe mobilní telefonický kontakt!

Doplňující dotazy Vám zodpovím e-mailem nebo tel. 605 270 642.

Přeji všem hezký den
Hanka Svěchotová
sekretariát Sdružení pohřebnictví v ČR

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení - připravujeme.

Pořadatelé

Sdružení pohřebnictví v ČR
www.pohrebnictvi.cz
Mobil: +420 605 270 642
email: info.pohrebnictvi@gmail.com

Číslo účtu: 2700205284/2010


NOVEKO 96 spol. s r.o.
www.noveko.cz
Mobil: +420 736 671 851
email: vzdelavani@noveko.cz

Číslo účtu: 2000193577/2010


Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
www.vcvscr.cz/
Mobil: +420 222 316 877
email: info@vcvscr.cz

Číslo účtu: 478547443/0300


LINDE PRAHA, a. s.
Opletalova 35, 115 51 Praha 1
www.linde.cz
IČO: 41196287, DIČ: CZ41196287
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č. ú. 920246011/0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ 5101000000000920246011


Odkazy

Facebook - Poradce pro pozůstalé

České sdružení obětí dopravních nehod - Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva?

Seznam školení a zkoušek

 
SEO webu sledují SEO nástroje.cz optimalizace PageRank.cz
CZIN.eu
ZDROJ.cz - katalog odkazů